Thu nhập của lao động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng đã đổi thay ra sao trong 5 năm?


Báo cáo Niên giám Thống kê 2021 của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, số công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tính đến thời điểm 31/12/2020 là 684,3 nghìn công ty (chiếm 79,8% tổng số công ty thực tế đang hoạt động), tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2019. trong đó, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 18,5%; công ty ngoài Nhà nước tăng 1,9%; riêng công ty Nhà nước giảm 6,9%.

Lao động làm việc trong toàn bộ khu vực công ty giảm gần 3% cùng thời điểm trên, trong đó lao động trong công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,4%; công ty ngoài Nhà nước giảm 5,2%; công ty Nhà nước giảm 9,2%.

Xét theo ngành kinh tế, thu nhập bình quân một tháng của lao động trong công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong công đoạn 2015-2020. Cụ thể, mức thu nhập đã tăng từ 6,9 triệu đồng/người/tháng (2015) lên 9,5 triệu đồng/người/tháng (2020), tương đương tăng gấp 1,4 lần trong vòng 5 năm.

Trong số các ngành kinh tế, thu nhập bình quân một tháng của lao động trong các công ty kinh doanh bất động sản có xu hướng tăng trong công đoạn 2015 – 2019, từ mức 9,5 triệu đồng/người lên mức 11,5 triệu đồng/người. Nhưng, sang đến năm 2020, mức thu nhập của lao động giảm xuống chỉ còn 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Đáng chú ý, lao động hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân mỗi tháng năm 2020 cao nhất, lên đến 25 triệu đồng/người, tăng gấp 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân năm 2015 (15,9 triệu đồng/người/tháng).

Theo đó, ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm sẽ gồm có 3 ngành cụ thể: hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội); bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc); hoạt động tài chính khác. Đáng chú ý, lao động hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức thu nhập bình quân mỗi tháng năm 2020 cao nhất, lên đến 25 triệu đồng/người, tăng gấp 1,5 lần so với mức thu nhập bình quân năm 2015.

Thu nhập của lao động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và tài chính ngân hàng đã thay đổi ra sao trong 5 năm? - Ảnh 1.

Số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ ra rằng, trong số 3 nhóm ngành kể trên, thu nhập bình quân một tháng của lao động làm trong các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc) có sự dao động nhiều nhất trong công đoạn 2015-2020.

Cụ thể, thu nhập bình quân một tháng của lao động trong ngành này tăng từ 21 triệu đồng/người lên 26,9 triệu đồng/người trong 3 năm, từ 2015 đến 2017. Song, đến năm 2018, con số này bất ngờ giảm xuống còn 22,8 triệu đồng/người và tăng mạnh trở lại vào 2 năm kế tiếp.

Theo đó, năm 2019, thu nhập bình quân một tháng của lao động làm trong các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm và bảo hiểm xã hội (trừ bảo hiểm xã hội bắt buộc) đã tăng hơn 4,7 triệu đồng/người so với năm 2018, lên mức 27,5 triệu đồng/người. Sang đến năm 2020, con số này đã tăng lên 32,4 triệu đồng/người.

Đối với các công ty hoạt động dịch vụ tài chính (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong lĩnh vực này đã tăng từ 15,6 triệu đồng/người (2015) lên 25,3 triệu đồng/người (2020), tương đương tăng gấp 1,6 lần trong vòng 5 năm.

trong khi đó, ở các công ty thuộc nhóm hoạt động tài chính khác, thu nhập bình quân một tháng của người lao động có xu hướng tăng trong công đoạn 2015 – 2019, từ mức 14,4 triệu đồng/người lên mức 19,8 triệu đồng/người.

Nhưng, mức thu nhập này lại có xu hướng giảm trong năm 2020. Cụ thể, thu nhập bình quân một tháng của lao động làm trong các công ty hoạt động tài chính khác đã giảm từ mức 19,8 triệu đồng/người (2019) xuống còn 15 triệu đồng/người (2020).

https://cafef.vn/thu-nhap-cua-lao-dong-trong-linh-vuc-kinh-doanh-bat-dong-san-va-tai-chinh-ngan-hang-da-thay-doi-ra-sao-trong-5-nam-20220805133915386.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới