Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu, đặc biệt là của công ty bất động sản


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký ban hành Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu công ty và đấu giá quyền dùng đất.

Theo công điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tác dụng khẩn trương thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về phát hành, đầu tư, cung cấp, giao dịch và dùng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ của các công ty bất động sản, của tổ chức tín dụng có liên quan đến công ty bất động sản, các công ty có trọng lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ, các công ty phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc tài sản bảo đảm không chất lượng… theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 8857/CĐ-VPCP ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 15 tháng 4 năm 2022.

Bên cạnh đó, BTC khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu công ty và phát hành, đầu tư trái phiếu công ty để kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, giám sát thị trường trái phiếu công ty, bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, minh bạch, an toàn; có chế tài cảnh báo sớm, quản lý rủi ro và xử lý mạnh mẽ, nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định pháp luật. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trước ngày 30-04 năm 2022.

Thủ tướng cũng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức tín dụng đầu tư trái phiếu công ty, tham gia vào các hoạt động cung cấp dịch vụ bảo lãnh phát hành, đầu tư, cung cấp… trái phiếu công ty, đặc biệt là các trái phiếu phát hành của công ty bất động sản, các công ty có trọng lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các công ty có kết quả kinh doanh thua lỗ, các công ty phát hành không có tài sản bảo đảm…

NHNN rà soát hoạt động cho vay vốn tín dụng của các tổ chức tín dụng để nhà đầu tư tham gia đấu giá quyền dùng đất, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về cho vay vốn tín dụng.

https://cafef.vn/thu-tuong-yeu-cau-nhnn-thanh-tra-giam-sat-cac-to-chuc-tin-dung-dau-tu-trai-phieu-dac-biet-la-cua-doanh-nghiep-bat-dong-san-20220407185900635.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới