Viet A Bank: Giảm mạnh dự phòng giúp lãi trước thuế cả năm 2019 tăng mạnh


Viet A Bank: Giảm mạnh dự phòng giúp lãi trước thuế cả năm 2019 tăng mạnh

Kết thúc năm 2019, mặc dù thu nhập lãi thuần của Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank, OTC: VietABank) đi lùi, song nhờ giảm trích lập dự phòng, Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế cả năm 2019 đạt hơn 302 tỷ đồng, cao gấp 2 lần năm 2018.

Mặc dù thu nhập lãi thuần trong năm 2019 giảm 8% so với năm trước, ghi nhận hơn 1,019 tỷ đồng, và  hoạt động dịch vụ tăng mức lỗ lên hơn 13 tỷ đồng, song nhờ hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi gần 10 tỷ đồng (trong khi năm trước lỗ gần 1 tỷ đồng); và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi tăng 10% so với năm trước, đạt gần 2 tỷ đồng, cùng với hoạt động khác có lãi hơn 221 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm 2018 và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 27%, chiếm gần 339 tỷ đồng đã giúp cho Viet A Bank có lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 302 tỷ đồng và 244 tỷ đồng, cùng cao gấp 2 lần năm 2018.

Với kết quả này, Viet A Bank đã thực hiện được 108% kế hoạch năm về lãi trước thuế.

Tính riêng quý 4/2019, với thu nhập lãi thuần đạt gần 231 tỷ đồng, tăng 10% và hoạt động khác có lãi gấp 3 lần cùng kỳ năm 2018 nên mặc dù chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lần lượt tăng nhẹ 6% và 7%, chiếm hơn 158 tỷ đồng và gần 114 tỷ đồng, Viet A Bank vẫn ghi nhận lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt đạt hơn 150 tỷ đồng (cao gấp 13 lần so với quý 4/2018) và gần 107 tỷ đồng (trong khi cùng kỳ lỗ hơn 4 tỷ đồng).

ở thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Viet A Bank đạt hơn 76,474 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ các khoản lãi, phí phải thu tăng 27% so với hồi đầu năm, lên gần 3,112 tỷ đồng và cho vay khách hàng tăng 12% so với đầu kỳ, lên gần 42,624 tỷ đồng.

Về nguồn vốn huy động, tiền gửi của khách hàng ở Viet A Bank ở thời điểm kết thúc quý 4/2019 đạt gần 47,429 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. trong khi đó, tiền gửi và vay các TCTD khác và phát hành giấy tờ có giá lần lượt giảm 6% và 26% so với đầu năm, còn hôn 21,416 tỷ đồng và 1,249 tỷ đồng.

Ngân hàng không công bố thuyết minh báo cáo tài chính, Do vậy không có thông báo về nợ xấu.

Ái Minh

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới