Từ 1/6, vốn điều lệ thành lập công ty Nhà nước không thấp hơn 100 tỷ đồng


Theo đó, đối tượng áp dụng của Nghị định gồm có công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 88 Luật công ty; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, bài trí lại, chuyển đổi sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; cơ quan đại diện chủ sở hữu, đối với Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước thì thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.

Về điều kiện thành lập công ty, Nghị định quy định công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ được xem xét thành lập khi đáp ứng đủ những điều kiện sau:

– Có ngành, lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập công ty theo quy định của pháp luật về quản lý, xài vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại công ty.

– cam kết đủ vốn điều lệ theo quy định.

– Có Hồ sơ hợp lệ theo quy định.

– Việc thành lập công ty phải phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch ngành quốc gia.

Về mức vốn điều lệ, Nghị định quy định, công ty khi thành lập phải có mức vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng.

Trường hợp kinh doanh những ngành, nghề quy định phải có vốn pháp định thì ngoài điều kiện trên, vốn điều lệ của công ty khi thành lập không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh đó.

Đối với công ty cung ứng mặt hàng, dịch vụ công ích cần thiết, bảo đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập công ty thì vốn điều lệ có thể thấp hơn 100 tỷ đồng Tuy nhiên không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.

Liên quan đến việc bài trí, chuyển đổi công ty, Nghị định nêu rõ, hai hoặc một số công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất với nhau thành một công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới (công ty hợp nhất), Không chỉ vậy chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Một hoặc một số công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khác (công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, Không chỉ vậy chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định, một công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể chia các tài sản, quyền, nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mới, Không chỉ vậy chấm dứt sự tồn tại của công ty bị chia.

Một công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ của công ty hiện có (công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Khi công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được hợp nhất, sáp nhập, chia, tách cần đáp ứng đủ những điều kiện sau:

– Việc sáp nhập, hợp nhất, chia, tách công ty phải phù hợp với văn bản về bài trí, đổi thay công ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp chưa được quy định tại các văn bản này thì cơ quan đại diện chủ sở hữu phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

– Các công ty mới hình thành sau khi chia, tách phải cam kết đủ điều kiện như đối với thành lập công ty.

– Việc hợp nhất, sáp nhập công ty phải cam kết tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về hợp nhất, sáp nhập công ty.

https://cafef.vn/tu-1-6-von-dieu-le-thanh-lap-doanh-nghiep-nha-nuoc-khong-thap-hon-100-ty-dong-20220406114631736.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới