triển khai nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu nâng hạng thị trường vào năm 2025


Theo thông báo báo chí mới công bố, Bộ Tài chính cho rằng vấn đề hạng thị trường chứng khoán (TTCK) là một trong các mục tiêu lớn đang được hướng đến. trong thực tế, việc nâng hạng thị trường đã được đưa vào Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” và dự thảo Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2030. 

Tuy nhiên, việc nâng hạng thị trường không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của cơ quan quản lý bất kỳ TTCK nào trên thế giới, bởi vì việc nhận xét, phân loại và xếp hạng thị trường của các tổ chức xếp hạng như MSCI, hay FTSE đều phải tuân theo các nguyên tắc, quy trình và tiêu chí nhận xét của các tổ chức này.

Trong thời gian qua, cơ quan quản lý đã, đang nỗ lực và đặt quyết tâm cao để thúc đẩy, rút ngắn quy trình được nâng hạng của TTCK Việt Nam và đã đạt được một số thành quả nhất định.

Về khuôn khổ pháp lý, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn, Luật Đầu tư 2020, Luật công ty 2020 đã từng bước đáp ứng các tiêu chí về nâng hạng thị trường, gồm có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện tốt cho dòng vốn đầu tư, tiếp cận thông báo; đăng ký và mở tài khoản cho nhà đầu tư, bù trừ và thanh toán trên TTCK và tăng cường đưa vào thị trường các công cụ tài chính mới để đa dạng hóa các mặt hàng đầu tư.

Về các hoạt động thực tiễn. Cơ quan quản lý thường xuyên trao đổi với MSCI và FTSE Russell nhằm cập nhật thông báo thực tế để các tổ chức nắm bắt chính xác, cũng như cùng rõ các các yêu cầu, tiêu chí từ các tổ chức, từ đó có các giải pháp sửa đổi, hoàn thiện.

“hiện nay, dựa trên các tiêu chí mà các tổ chức xếp hạng yêu cầu, Việt Nam đã đạt được nhiều tiêu chí quan trọng, Tuy nhiên vẫn còn nhiều tiêu chí cần có quyết tâm chung, sự phối hợp chặt chẽ từ các bộ, ngành liên quan để tháo dỡ cực khó khăn hỗ trợ thị trường sớm được nâng hạng trong thời gian đến”, Bộ Tài chính thông báo.

Nhiều giải pháp nâng hạng thị trường

Trong thời gian đến, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện một số giải pháp để cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán.

Thứ nhất, cam kết sự kết nối thông suốt với các tổ chức xếp hạng, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục tích cực trao đổi, thảo luận với các bên liên quan về các chính sách, thực tiễn thị trường và các giải pháp liên quan. Mới đây nhất, ngày 24/6 vừa qua, UBCKNN cũng đã thêm buổi làm việc với Ngân hàng Thế giới và FTSE Russell để tiếp tục tháo dỡ các vướng mắc về nâng hạng TTCK.

Thứ hai, Bộ Tài chính sẽ chủ động trao đổi với các cơ quan bộ ngành, hiệp hội, thành viên thị trường và các nhà đầu tư, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tháo dỡ các vấn đề siêu quan trọng liên quan nhằm được nâng hạng như tỷ lệ sở hữu nước ngoài hay một số quy định trên thị trường ngoại hối,…

Thứ ba, tiếp tục phối hợp với các cơ quan để xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư 2020, đặc biệt là các nội dung về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường công khai, minh bạch về tỷ lệ sở hữu nước ngoài để nhà đầu tư tiếp cận thông báo đầy đủ, nhanh lẹ, kịp thời; nghiên cứu và đưa chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết (NVDR) vào thị trường giao dịch.

Thứ tư, tập trung hoàn thiện, vận hành hệ thông CNTT mới cho TTCK. Từ đó có nền tảng hạ tầng để phát triển, đa dạng hóa và gia tăng chất lượng các mặt hàng trên TTCK để thu hút nhà đầu tư nước ngoài và cơ sở hạ tầng liên quan; tăng cường quản trị công ty, công bố thông báo về môi trường – xã hội – quản trị (ESG) để gia tăng chất lượng cổ phiếu; nghiên cứu phát triển các mặt hàng liên quan đến nội dung xanh và phát triển vững bền.

Thứ năm, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp để tạo điều kiện tốt hơn nữa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư trên TTCK. hiện nay, các quy định hiện hành đã được sửa đổi theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường áp dụng công nghệ trên thị trường, theo đó, một trong các điểm ngầu là cho phép đăng ký mã số giao dịch trực tuyến.

Mới đây nhất, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cũng đã lấy ý kiến về dự thảo quy chế thay thế Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán và quy chế thành viên lưu ký. Dự kiến trong tháng 8 đến, thời gian thanh toán, bù trừ chứng khoán sẽ được rút gắn, nhà đầu tư có thể được giao dịch ngay trong chiều ngày T+2.

Về thời gian nâng hạng, Bộ Tài chính cho biết quy trình nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi đã được đưa vào Đề án “Cơ cấu lại TTCK và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025” và dự thảo “Chiến lược Phát triển TTCK đến 2030” đang trình Chính phủ xem xét, ban hành. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu là đến năm 2025, thị trường sẽ được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi.

“Như đã chia sẻ ở trên, mặc dù việc nâng hạng phụ thuộc lớn vào quyết định của các các tổ chức xếp hạng, Tuy nhiên, cơ quan quản lý đang nỗ lực cao nhất phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, tổ chức liên quan để chủ động tháo dỡ các vướng mắc theo các tiêu chí chung mà các MSCI, FTSE Russell đề ra, hỗ trợ TTCK Việt Nam sớm được nâng hạng”, báo cáo nêu rõ.

https://cafef.vn/bo-tai-chinh-trien-khai-nhieu-giai-phap-huong-toi-muc-tieu-nang-hang-thi-truong-vao-nam-2025-2022070412564326.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới