Tp Hồ Chí Minh chấn chỉnh quản lý nhà đất công sản


Thành phố cũng giao Sở Tư pháp tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức thực thi công vụ trên các lĩnh vực nói chung, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất công sản. Sở Tài chính phối hợp với Sở TN-MT thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá trên địa bàn Thành phố công đoạn 2016-2019 để xử lý, khắc phục các vi phạm.

các đơn vị liên quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quản lý để tự rà soát, kiểm kê, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót; nhận xét hiệu quả công tác quản lý nhà đất công sản; tăng cường các phương pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, dùng nhà đất công sản.

Theo Chánh Yên

Báo Pháp luật


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới