Thu nhập của lao động làm ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam đã đổi thay ra sao trong 5 năm qua?


Niên giám thống kê 2021 của Tổng cục Thống kê mới công bố gần đây chỉ ra rằng, tính đến thời điểm 31/12/2020, số công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh tại thời điểm 31/12/2020 là 684,3 nghìn công ty (chiếm 79,8% tổng số công ty thực tế đang hoạt động), tăng 2,4% so với cùng thời điểm năm 2019.

trong đó, công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 18,5%; công ty ngoài Nhà nước tăng 1,9%; riêng công ty Nhà nước giảm 6,9%. Lao động làm việc trong toàn bộ khu vực công ty giảm gần 3% cùng thời điểm trên, trong đó lao động trong công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,4%; công ty ngoài Nhà nước giảm 5,2%; công ty Nhà nước giảm 9,2%.

Về thu nhập của người lao động, báo cáo cho biết, thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đã tăng gấp 1,4 lần trong công đoạn 2015-2020, từ 7,5 triệu đồng/người (2015) lên 10,5 triệu đồng/người (2020).

Thu nhập của lao động làm ở các công ty nước ngoài tại Việt Nam đã thay đổi ra sao trong 5 năm qua? - Ảnh 1.

Thu nhập bình quân một tháng của người lao động trong công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh phân theo công ty có vốn đầu tư nước ngoài công đoạn 2015-2020. Nguồn: TCTK

Trong số các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ gồm có công ty 100% vốn nước ngoài và công ty liên doanh nước ngoài. Nhìn chung, mức lương bình quân tháng của người lao động trong hai loại hình công ty này cũng có sự chênh lệch đáng kể trong công đoạn 2015-2020. Theo đó, mức lương của lao động làm trong công ty liên doanh với nước ngoài cao hơn so với công ty 100% vốn nước ngoài.

Đối với công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, mức lương bình quân tháng của người lao động đã tăng gấp 1,4 lần trong vòng 5 năm, từ 7,2 triệu đồng/người năm 2015 lên 10,3 triệu đồng/người năm 2020.

trong khi đó, ở các công ty liên doanh với nước ngoài, mức lương bình quân tháng của người lao động đã tăng gấp 1,2 lần trong vòng 5 năm, từ 10,4 triệu đồng/người năm 2015 lên 13 triệu đồng/người năm 2020.

Ngoài ra, báo cáo cũng cho hay, vốn sản xuất kinh doanh bình quân của các công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 tăng 12,6% so với năm 2019. trong đó, vốn của khu vực công ty có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng cao nhất 18,1%; công ty ngoài Nhà nước tăng 11,9% (công ty cổ phần không có vốn Nhà nước tăng 16,8%); công ty Nhà nước tăng 9,9% (công ty 100% vốn Nhà nước tăng 6%).

Năm 2020, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của các công ty đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh đạt 27,4 triệu tỷ đồng, tăng 4% so với năm 201. Cụ thể, công ty ngoài Nhà nước đạt 15,8 triệu tỷ đồng, tăng 4,3%; công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 8,2 triệu tỷ đồng, tăng 7,1%; công ty Nhà nước đạt 3,4 triệu tỷ đồng, giảm 4% (công ty 100% vốn nhà nước giảm 1,7%).

https://cafef.vn/thu-nhap-cua-lao-dong-lam-o-cac-cong-ty-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-da-thay-doi-ra-sao-trong-5-nam-qua-20220803165256131.chn


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới