Thêm nhiều công ty và các cá nhân bị UBCKNN phạt tuần qua


Tuần qua UBCKNN ban hành thêm nhiều quyết định phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với khá nhiều công ty và cá nhân.

Thép Việt ý bị phạt

Ngày 12/02/2020, UBCKNN quyết định phạt CTCP Thép Việt – Ý (mã chứng khoán VIS) tổng số tiền 140 triệu đồn. Nguyên nhân do công ty công bố thông báo không đúng thời hạn, không đầy đủ và vi phạm quy định về quản trị công ty. trong đó:

-Phạt tiền 70 triệu đồng do công bố thông báo không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu như Giải trình kết quả kinh doanh sau kiểm toán năm 2017, 2018; công bố thông báo không đúng thời hạn các thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; thông báo và tài liệu lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản ngày 08/5/2018; Báo cáo ngày 02/02/2018; thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 10/7/2018; Quyết định ngày 24/7/2019; Giải trình chênh lệch Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018. công ty CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2018, 2019 có nội dung chưa đầy đủ.

-Phạt tiền 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan của cổ đông. Cụ thể, theo Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty, trong năm 2018, công ty có các giao dịch với công ty TNHH Thương mại Thái Hưng là tổ chức có liên quan của công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng (cổ đông công ty). Tuy nhiên, giao dịch giữa công ty với công ty TNHH Thương mại Thái Hưng trong năm 2018 chưa được Đại hội đồng cổ đông /Hội đồng quản trị thông qua.

Nhiều cá nhân bị phạt

-Trước đó ngày 10/02/2020 bà bị phạt 31,25 triệu đồng. Nguyên nhân do bà Thu Hà đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng. Cụ thể, nngày 24/7/2019, bà Nguyễn Thu Hà mua 24.000 cổ phiếu VLA của CTCP Đầu tư và phát triển công nghệ Văn Lang làm tăng tỷ lệ sở hữu từ 4,47% lên 6,69% và trở thành cổ đông lớn, Tuy nhiên đến ngày 05/9/2019, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo của bà Nguyễn Thu Hà.

-Ngày 13/2/2020, ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng (mã chứng khoán DIG) bị phạt 22,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Tuấn đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể, ông Nguyễn Thiện Tuấn đã mua 500.000 cổ phiếu DIG từ ngày 06/6/2019 đến ngày 20/6/2019. Tuy nhiên, ngày 02/7/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thiện Tuấn.

-Cùng ngày 13/2/2020, bà La Mỹ Phượng, nhà đầu tư cá nhân, bị phạt 25 triệu đồng. Nguyên nhân, do bà Phượng đã báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng. Cụ thể, ngày 26/8/2019, bà La Mỹ Phượng mua 1.770.570 cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, làm tăng lượng sở hữu từ 2.532.650 cổ phiếu (tỷ lệ 4,87%) lên 4.303.220 cổ phiếu (tỷ lệ 8,27%) và trở thành cổ đông lớn Tuy nhiên đến ngày 10/10/2019, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn của bà L a Mỹ Phượng.

-Cũng ngày 12/02/2020, ông Đỗ Đức Toan, Kế toán trưởng CTCP thông báo tín hiệu Đường sắt Tp.HCM (mã chứng khoán TSG) bị phạt 12,5 triệu đồng. Nguyên nhân do ông Toan đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể, ông Đỗ Đức Toan đã đăng ký mua 40.000 cổ phiếu TSG từ ngày 15/7/2019 đến ngày 13/8/2019 (khớp lệnh 0 cổ phiếu), Tuy nhiên, đến ngày 19/8/2019, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo về lý do không thực hiện được giao dịch của ông Đỗ Đức Toan.

các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày ký.


— Lấy từ Cafef —