STP đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 giảm 29%


STP đặt mục tiêu lãi trước thuế 2020 giảm 29%

Ngày 07/02/2020, HĐQT của CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP) thông qua Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Cụ thể, STP đề ra chỉ tiêu doanh thu 2020 đạt gần 192 tỷ đồng, giảm gần 6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 6 tỷ đồng, giảm 29%. công ty dự kiến chi trả cổ tức 2020 với tỷ lệ 5%.


Chỉ tiêu năm 2020 của STP.


Nguồn: Nghị quyết HĐQT của STP

Dự kiến trong năm 2020, tổng sản lượng đạt 208 tỷ đồng. Sản xuất vỏ bao (trong nước và xuất khẩu) đạt 30 triệu mặt hàng, kinh doanh nhựa đạt 1,000 tấn và tiêu thụ xi măng đạt 10,000 tấn.

Trong năm 2019, STP ghi nhận doanh thu thuần đạt 203 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước đó. Lợi nhuận ròng đạt gần 6.8 tỷ đồng tăng gần 29%.Như vậy, STP đã hoàn thành 112% kế hoạch về doanh thu và 141% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế trong năm 2019.

Tố Diệp

FILI
— Trích dẫn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới