Sắp có thêm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí


Điều 1 dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn phương pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Khoản 1 của dự thảo bổ sung Khoản 18 Điều 3 như sau:

“18. Người dân sinh sống ở các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ”.

Khoản 5 của dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 146:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a như sau:

“a. 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 8, 9, 11 và 17 và 18 Điều 3 Nghị định này;”;

hiện nay, điểm a Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 146 quy định: 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này.

Như vậy, so với quy định hiện nay tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, Bộ Y tế đã đề xuất thêm đối tượng được hỗ trợ 100% chi phí đóng BHYT và đối tượng được hỗ trợ mức đóng như trên.

Do vậy, đối tượng quy định tại Khoản 18 Điều 3 – Người dân sinh sống ở các xã An toàn khu, vùng An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sẽ được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

https://cafef.vn/du-thao-sap-co-them-doi-tuong-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-20220408142829775.chn

Nhã Mi

Theo Nhịp sống kinh tế


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới