One Capital Hospitality (OCH) giải trình về quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán


CTCP One Capital Hospitality (OCH) vừa tiếp tục có thông báo, làm rõ lý do về quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Cụ thể, ngày 26/7/2022 vừa qua, OCH nhận được văn bản của UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, UBCK quyết định phạt do OCH công bố chậm Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2021 và do có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán trong báo cáo.

thông báo chi tiết về vấn đề này để cổ đông hiểu rõ, ban lãnh đạo OCH cho biết, việc chậm công bố thông báo BCTC kiểm toán 2021 xuất phát từ nguyên nhân cụ thể như sau:

sau khi HĐQT & Ban Điều Hành mới tiếp quản và được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2022 phê duyệt không đồng ý thông qua BCTC đã lập, Thêm nữa yêu cầu rà soát, kiểm toán lại toàn bộ số liệu sổ sách. Ban Điều Hành mới của OCH nhận thấy các số liệu BCTC năm 2021 đã không phản ánh chính xác, minh bạch và thông báo trung thực đến các cổ đông.

Thế Do đó, Ban Điều Hành đã phối hợp với Ban Kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tố Tụng và Đơn vị kiểm toán để thực hiện rà soát và kiểm toán lại toàn bộ số liệu.

Theo số liệu được lập và phê duyệt cũ, OCH có số liệu là: Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty năm 2021 của công ty trước kiểm toán là lãi 5,7 tỷ đồng tại BCTC công ty mẹ quý 4/2021 và lỗ 76,8 tỷ đồng tại BCTC hợp nhất quý 4/2021.

sau khi rà soát lại, số liệu điều chỉnh trong BCTC kiểm toán 2021 của OCH là: Lợi nhuận sau thuế thu nhập công ty năm 2021 của công ty sau kiểm toán là lỗ 387,8 tỷ đồng tại BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2021 và lỗ 467,5 tỷ đồng tại BCTC hợp nhất năm 2021.

One Capital Hospitality (OCH) giải trình về quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán - Ảnh 1.

Bên cạnh đó, trước khi đến thời hạn công bố BCTC kiểm toán 2021, công ty đã chủ động gửi trước văn bản báo cáo, giải trình và xin gia hạn thời gian công bố BCTC kiểm toán 2021 đến ngày 30/6/2022 đến UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cũng như công bố thông báo để các cơ quan công dụng và cổ đông biết rõ về các nội dung nói trên.

Ngày 10/06/2021, sớm hơn 20 ngày so với kế hoạch ban đầu, ngay khi BCTC kiểm toán 2021 được phát hành, OCH đã thực hiện công bố thông báo trên hệ thống của HNX và UBCKNN cũng như trên Website công ty. Các số liệu của OCH tại BCTC kiểm toán 2021 đã được hạch toán đầy đủ, trung thực và được đơn vị kiểm toán có ý kiến chấp nhận toàn phần. vấn đề này cũng lý giải Tại sao có sự chênh lệch về số liệu trước và sau kiểm toán.

Ban Điều Hành OCH vẫn tiếp tục rà soát lại các số liệu trong năm 2022, lên phương pháp để cơ cấu lại các tài sản, huy động thêm nguồn vốn thích hợp với định hướng kinh doanh Thêm nữa tích cực thu hồi tài sản, thu hồi công nợ chưa thu hồi được. Năm 2022 vẫn sẽ là một năm có nhiều thử thách đối với OCH, Tuy nhiên Ban Điều Hành tin tưởng sẽ đạt được những thành tựu đáng kể ngay trong năm nay để báo cáo với cổ đông.

https://cafef.vn/one-capital-hospitality-och-giai-trinh-ve-quyet-dinh-xu-phat-cua-uy-ban-chung-khoan-20220727153049637.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới