Những công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi khủng trong quý IV/2023


Tại BCTC quý IV/2023, công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đạt doanh thu 1.538 tỷ đồng, tăng 55% so với quý IV/2022. trong đó, đóng góp lớn nhất là lãi từ các tài sản chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 569 tỷ đồng, tăng gấp 5,4 lần so với cùng kỳ. kế tiếp là mảng cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 507 tỷ đồng, tăng trưởng 52%.

Chi phí hoạt động của TCBS trong quý IV được tiết giảm mạnh 57% so với cùng kỳ, đạt 150 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 80% lên mức 347 tỷ đồng.

Trừ đi những món chi phí, lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 của TCBS ghi nhận 880 tỷ đồng, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2023, TCBS đạt doanh thu hoạt động 5.255 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 3.028 tỷ đồng, đều biến động không đáng kể so với mức thực hiện năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của TCBS đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 68% so với đầu năm. Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 16.619 tỷ đồng, tăng 78% so với đầu năm. Tổng vay nợ tài chính tại ngày 31/12/2023 đạt 18.062 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022.

Những công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi khủng trong quý IV/2023 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

kế tiếp, CTCP Chứng khoán SSI (mã SSI) cũng vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2023 với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 1.993 và 616 tỷ đồng, lần lượt tăng 55% và 151% so với cùng kỳ 2022.

Về cơ cấu doanh thu, hoạt động tự doanh đóng góp xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng 97% so với cùng kỳ và đóng góp 49% vào tổng doanh thu hoạt động.

Luỹ kế cả năm 2023, SSI ghi nhận tổng doanh thu đạt 6.893 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2.705 tỷ đồng lần lượt tăng 12% và 35% so với năm 2022.

Về kết quả hợp nhất, tổng doanh thu cả năm 2023 ước đạt 7.285 tỷ đồng, tăng 11,8% so với 2022, hoàn thành 105% kế hoạch. LNTT đạt 2.848 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2022 và hoàn thành 112% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu đạt lần lượt 68.519 và 22.584 tỷ đồng, tăng lần lượt 33% và 3% so với cuối năm 2022. Dư nợ cho vay margin của SSI đạt 14.672 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2022.

trong khi đó, CTCP Chứng khoán VIX (mã VIX) báo doanh thu hoạt động 341 tỷ đồng, tăng 44% so với quý IV/2022. trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) tăng trưởng ấn tượng từ 155 tỷ đồng lên 233 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng tăng 82% lên 81 tỷ đồng.

VIX tiết kiệm tối đa chi phí hoạt động khi chỉ còn 92 tỷ đồng, chủ yếu do lỗ các tài sản FVTPL giảm hơn 80% về còn 65 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 đạt 235 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu hoạt động của VIX đạt 1.624 tỷ đồng, chi phí hoạt động 394 tỷ đồng, lần lượt tăng 36,8% và giảm 47,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.199 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với thực hiện năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của VIX đạt 9.087 tỷ đồng, tăng 11,5% so với thời điểm đầu năm. trong đó có 5.791 tỷ đồng các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ, tăng 18,4% so với cuối năm 2022.

Một công ty khác cũng báo lãi đột biến là Chứng khoán Rồng Việt (VDSC). Trong quý IV/2023, VDSC đạt doanh thu 180 tỷ đồng, giảm 8% so với quý IV/2022, phần lớn do doanh thu môi giới giảm 28% xuống 58 tỷ đồng. Tương tự, lãi từ cho vay và phải thu cũng giảm nhẹ xuống 88,5 tỷ. Riêng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) ghi nhận 29 tỷ đồn, tăng 40%.

Chi phí hoạt động ghi nhận giảm đến 59% so với cùng kỳ năm trước xuống 78 tỷ đồng. Nguyên nhân nhờ khoản hoàn nhập gần 39 tỷ đồng từ chi phí nhận xét giảm giá trị danh mục đầu tư FVTPL đã trích lập.

Kết quả, VDSC báo lãi trước thuế 89 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 22 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 74 tỷ, tăng trưởng 1.130% so với con số 6 tỷ đồng của quý IV/2022.

Lũy kế cả năm 2023, tổng doanh thu hoạt động của VDSC đạt 752 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022. Chi phí hoạt động giảm mạnh 71% hỗ trợ lợi nhuận trước thuế 409 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với khoản lỗ 133 tỷ đồng năm ngoái.

Năm 2023, VDSC lên kế hoạch với chỉ tiêu doanh thu 890 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 270,8 tỷ đồng. So với mục tiêu đề ra, công ty chứng khoán này đã vượt 51% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của VDSC đạt 5.290 tỷ đồng, tăng 25% tỷ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán đạt 2.773 tỷ đồng.

một số công ty khác cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng. Đó là Chứng khoán BIDV (BSC, mã BSI) ghi nhận doanh thu hoạt động trong quý 4 tăng nhẹ 8% lên 269 tỷ đồng, trong đó hơn 51 tỷ đồng đến lãi tài sản FVTPL và 121 tỷ đồng đến từ lãi cho vay và phải thu. Chi phí hoạt động ngược lại giảm 41% xuống 100 tỷ. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý IV tăng trưởng 313% so với cùng kỳ lên 80 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2023, BSC ghi nhận lãi trước thuế tăng trưởng 242% lên mức 509 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2023, dư nợ margin của BSC tăng 1.452 tỷ đồng so với đầu năm lên ngưỡng 4.147 tỷ đồng, song đã giảm khoảng 300 tỷ so với quý trước.

Hay như Chứng khoán ACB (ACBS) báo lãi trước thuế quý 4 đạt 90 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện trong cùng kỳ năm trước, qua đó nâng mức lãi cả năm 2023 lên 492 tỷ đồng, gấp 5 lần con số năm 2022.


— Theo Cafef —