Nhờ đâu ACM báo lãi ròng 7 tỷ trong quý 4/2019 dù không có doanh thu?


Nhờ đâu ACM báo lãi ròng 7 tỷ trong quý 4/2019 dù không có doanh thu?

Theo báo cáo tài chính tập hợp quý 4/2019 sau điều chỉnh của CTCP Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (HNX: ACM), công ty có lãi trước thuế trong quý 4/2019 hơn 7 tỷ đồng dù trong kỳ không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh.

Theo giải trình của ACM, công ty đã được phê duyệt báo cáo nhận xét tác động môi trường, đáp ứng điều kiện đủ đi vào hoạt động sản xuất ổn định trở lại theo quy định của các cơ quan Ban ngành.

Trong quý 4/2019, ACM hoàn nhập một phần khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi năm 2018 đã thu hồi được công nợ từ công ty TNHH Đầu tư Phát triển DHA Hà Nội và công ty TNHH Lê Giang.

Với các yếu tố này đã giúp ACM có lãi hơn 7 tỷ đồng trong quý 4/2019 mặc dù trong kỳ công ty không có doanh thu.

Trong 3 quý đầu năm 2019, ACM đều bị lỗ với tổng mức lỗ 3 quý hơn 7 tỷ đồng. Theo đó, ACM ghi nhận lãi ròng lũy kế cả năm 2019 đạt hơn 204 triệu đồng trong khi năm 2018 lỗ gần 83 tỷ đồng.

Mặc dù có lãi trong năm 2019, Tuy nhiên ACM có doanh thu thuần gần 15 tỷ đồng, giảm 22% so với năm 2018 trong khi giá vốn hàng bán chiếm gần 14 tỷ đồng, tăng 5%. Vì thế, lãi gộp của ACM giảm mạnh 76%, còn hơn 1 tỷ đồng dẫn đến biên lãi gộp giảm từ 33% xuống còn 10%.

Với kế hoạch doanh thu đạt 40 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng trong năm 2019, ACM mới chỉ thực hiện được 37% chỉ tiêu doanh thu và 34% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế.

ở ngày 31/12/2019, ACM có tổng tài sản hơn 580 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 52%, chiếm hơn 66 tỷ đồng.

Nợ phải trả của ACM tăng 8% so với đầu năm, chiếm hơn 151 tỷ đồng với dư nợ ngắn hạn chiếm hơn 17 tỷ đồng và dư nợ dài hạn chiếm hơn 61 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm 2019.

Phản ánh kết quả kinh doanh tụt dốc, giá cổ phiếu ACM cũng lao dốc theo khi giảm đến 92% kể từ khi niêm yết (23/07/2015) và ngày nay chỉ còn 600 đồng/cp (12/02/2020).

Khang Di

FILI




— Trích dẫn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới