ND2 báo lãi ròng năm 2019 giảm 20% do khô hạn


ND2 báo lãi ròng năm 2019 giảm 20% do khô hạn

Năm 2019, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 (UPCoM: ND2) có lãi ròng sụt giảm đến 20% so với năm 2018, còn gần 99 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán năm 2019, ND2 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 349 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước trong khi giá vốn hàng bán chiếm 112 tỷ đồng, tăng 3%. Thế Chính vì vậy, lãi gộp giảm 14%, còn hơn 237 tỷ đồng, dẫn đến biên lãi gộp giảm từ 72% xuống 68%.

ND2 cũng ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm 37%, còn gần 2 tỷ đồng và chi phí tài chính chiếm hơn 111 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2018.

Theo đó, mặc dù chi phí quản lý công ty của ND2 đã giảm 25% so với năm 2018, chiếm hơn 24 tỷ đồng Tuy nhiên với thu nhập sụt giảm mạnh, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ND2 giảm còn gần 104 tỷ đồng, đi lùi 21% so với năm 2018.

Kết quả là lợi nhuận trước và sau thuế của ND2 đều giảm 20% so với năm 2018, lần lượt đạt gần 104 tỷ đồng và gần 99 tỷ đồng.

So với kế hoạch năm, ND2 đã thực hiện 97% chỉ tiêu doanh thu và 86% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm mạnh so với năm 2018, ND2 cho biết vì là công ty sản xuất điện (thủy điện), doanh thu sản xuất điện hoàn toàn phụ thuộc vào thủy văn nên trong năm 2019 không mưa, khô hạn nhất so với 5 năm liền kề đã dẫn đến sản lượng sụt giảm nghiêm trọng so với năm 2018 (giảm 59 triệu Kwh) kéo theo doanh thu sụt giảm.

Thế Chính vì vậy, với kết quả kinh doanh đi lùi, ND2 sẽ thực hiện mức tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá cho năm 2019, bằng một nửa so với mức chi 20%/mệnh giá của năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của ND2 đạt hơn 1,866 tỷ đồng, xấp xỉ so với hồi đầu năm 2019. trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 19% so với đầu năm, đạt hơn 35 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn đạt hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ND2 ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang cao gấp 8 lần hồi đầu năm, đạt 109 tỷ đồng.

Nợ phải trả của ND2 chiếm gần 1,179 tỷ đồng nguồn vốn, giảm 2% so với đầu năm 2019, chủ yếu là dư nợ dài hạn chiếm gần 1,065 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu kỳ.

trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ND2 đang được giao dịch ở mức giá có 25,000 đồng/cp trong phiên 11/02, tăng gần 29% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới