Loạt công ty bị phạt


Cụ thể,

CTCP Đầu tư và

Xây dựng

Vina2

bị phạt 92,5 triệu đồng. công ty không công bố các tài liệu: Báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc

phát hành trái phiếu

đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 6 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của

công ty

phát hành đối với người sở hữu

trái phiếu

năm 2022.

Bên cạnh đó, công ty còn công bố không đúng thời hạn đối với Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành

trái phiếu

đối với trái phiếu còn

dư nợ

được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu 6 tháng đầu năm 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn năm 2022 đối với trái phiếu VC2H2122001, Nghị quyết hội nghị người sở hữu trái phiếu VC2H2122001 số 126/2023/NQ-NSHTP-VC2H212201 ngày 26/10/2023 về việc đổi thay kỳ hạn trái phiếu và những điều kiện điều khoản khác của trái phiếu VC2H2122001.

Các công ty cùng vì vi phạm công bố thông báo liên quan trái phiếu.

Tương tự,

CTCP Địa ốc Sacom

bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; báo cáo tình hình xài số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức

kiểm toán

đủ điều kiện năm 2022.

công ty

công bố thông báo

không đúng thời hạn với Báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022 và tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2022.

Không gửi nội dung công bố thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

CTCP Công nghiệp năng lượng Ninh Thuận

bị phạt 85 triệu đồng. Cụ thể, công ty không công bố báo cáo tài chính năm 2020,2021; báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

công ty còn công bố thông báo không đúng thời hạn với báo cáo tài chính bán niên năm 2023; báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2023; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam đoan của công ty phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với mã trái phiếu TT.BOND.2020.


CTCP Đầu tư AFG Đà Nẵng

bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố báo cáo tài chính năm 2020; báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021; báo cáo tài chính bán niên năm 2021; báo cáo tình hình xài nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020).


— Nguồn: Cafef —