Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 công ty


CTCP Cơ điện lạnh (REE): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 10/4/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Sách và dụng cụ Bình Định (BDB): Ngày 28/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 14/4/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (EID): Ngày 27/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 6/3/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Sách giáo dục ở Đà Nẵng (DAE): Ngày 10/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2020.

CTCP sách và dụng cụ trường học Quảng Ninh (QST): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 13/4/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Đầu tư phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD): Ngày 2/3 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

CTCP Dệt may 29/3 (HCB): Ngày 10/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/4/2020. Không chỉ thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới