‘Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở địa điểm nhiều tiền, lắm của’


Sáng 24/11, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là việc làm có siêu nhiều ý nghĩa về nhiều phương diện. “Tôi siêu vui mừng và hào hứng dự Hội nghị này”, nhấn mạnh điều này, Tổng Bí thư khẳng định, vị trí quan trọng của văn hóa và kể từ khi tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đến nay, sau 76 năm chúng ta mới tổ chức hội nghị tương tự như thế.

Theo Tổng Bí thư, nói đến văn hóa là nói đến những gì là tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt ngầu, cao thượng, đặc sắc nhất, siêu nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ… “Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở địa điểm nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc ngầu, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 Tổng Bí thư: Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở địa điểm nhiều tiền, lắm của  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Mạnh Thắng

Nhìn lại những thành tựu trên lĩnh vực xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là trong 35 năm đổi thay, theo Tổng Bí thư, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của nền văn hoá vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra hạn chế, yếu kém được nhắc lại nhiều lần lâu nay là văn hoá chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng với kinh tế và chính trị.

Vai trò của văn hoá trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về công dụng giải trí; việc phát triển các lĩnh vực văn hoá chưa đồng bộ, còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu, thực chất; bên cạnh đó, công tác giới thiệu, quảng bá văn hoá Việt Nam ra nước ngoài chưa mạnh…

Theo Tổng Bí thư, những yếu kém, bất cập nêu trên chậm được giải quyết mặc dù đã được nhắc đi, nhắc lại trong nhiều văn kiện, nghị quyết của Đảng. Sự yếu kém, yếu điểm này đã gây hệ luỵ, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế – xã hội, đến xây dựng con người và môi trường văn hoá của chúng ta.

 Tổng Bí thư: Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở địa điểm nhiều tiền, lắm của  - Ảnh 2.

Văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị

Tổng Bí thư nhấn mạnh, yêu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng nước ta là phải tiếp tục xây dựng, giữ gìn và phát triển nền văn hoá Việt Nam hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc, quả thực là “nền tảng tinh thần”, “động lực phát triển” và “soi đường cho quốc dân đi”. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hoá; khắc phục tư tưởng chỉ tập trung cho kinh tế mà ít quan tâm đến văn hoá; quán triệt nghiêm túc quan điểm văn hoá phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội.

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hoá tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hoá Việt Nam trong công đoạn mới; sớm khắc phục thực trạng chắp vá, tuỳ tiện trong bài trí cán bộ làm công tác văn hoá, ở cả Trung ương và địa phương; đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức văn nghệ sĩ làm công tác văn hoá, văn học, nghệ thuật.

Bên cạnh việc tập trung nâng cao đời sống văn hoá ở cơ sở, Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần phải chú trọng xây dựng và phát triển văn hoá đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng lớn ở những món hình văn hoá, nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi thay vĩ đại của Tổ quốc, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam hiện tại. Thêm nữa cần quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng gọt các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hoá của thời buổi. Phát triển “sức mạnh mềm” của văn hoá Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tập hợp quốc gia trong thời gian đến.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu coi trọng xây dựng văn hoá ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong, mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội. “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, tiêu cực; chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, xuất xứ của mọi sự tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng ngay trong các ngành văn hoá, các cơ quan làm công tác văn hoá”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư lưu ý, hội nghị là một dịp để nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hoá trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển Tổ quốc phồn vinh, hạnh phúc. Tổng Bí thư mong rằng, sau hội nghị này, công tác văn hoá của chúng ta sẽ có bước chuyển biến, tiến bộ mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa, ghi một dấu mốc mới trên con đường chấn hưng, phát triển nền văn hoá Việt Nam trong thời kỳ mới.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới