Hai công ty thủy điện sắp tạm ứng cổ tức 2019


Hai công ty thủy điện sắp tạm ứng cổ tức 2019

CTCP Thủy điện Định Bình (UPCoM: TDB) và CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) vừa công bố tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 cho cổ đông.

trong đó, TDB sẽ tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019 với tỷ lệ 9%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức là 25/02/2020 và thời gian thực hiện chi trả vào ngày 10/03/2020.

Vốn điều lệ TDB hiện đạt 82.3 tỷ đồng, tương ứng 8.23 triệu cổ phiếu lưu hành. Theo đó, số tiền TDB sẽ phải chi trả tạm ứng cổ tức lần này hơn 7 tỷ đồng.

Ngày 09/03/2020, NTH sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1,200 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 27/03/2020.

Như vậy, với hơn 108 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, NTH sẽ chi gần 13 tỷ đồng tạm ứng cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Khang Di

FILI
— Bài viết lấy từ VietStock —