Gỗ Trường Thành lỗ quý II sau 4 quý lãi liên tiếp


Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành ( HoSE:TTF ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần tăng 42,3% lên gần 623 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán tăng gần 50% lên 548,2 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 4% lên 74,7 tỷ đồng.

Lãi tiền gửi và cho vay gấp 48 lần lên 26,8 tỷ đồng nên doanh thu tài chính ở mức 21 tỷ đồng, cùng kỳ gần 2 tỷ đồng. trong khi đó, chi phí tài chính là 33,3 tỷ đồng, cùng kỳ âm 14,2 tỷ đồng do phí lãi vay ở mức 30,2 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đơn vị hoàn nhập 15,5 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 12% lên 43,5 tỷ đồng. Chi phí quản lý công ty gấp 7,8 lần lên 40,7 tỷ đồng, do năm ngoái được hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi 26,4 tỷ đồng.

Không chỉ thế, thu nhập khác gấp 11,7 lần lên 24,5 tỷ đồng, trong khi chi phí khác gấp 2,5 lần lên 12,4 tỷ đồng. Lợi nhuận khác cải thiện từ mức âm 2,7 tỷ đồng cùng kỳ lên 12,1 tỷ đồng.

Kết quả, đơn vị ghi nhận lỗ sau thuế 10,8 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 42 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 6,8 tỷ đồng, cùng kỳ 42,8 tỷ đồng.

Lý giải về sụt giảm lợi nhuận, đơn vị cho biết đã đẩy mạnh thực hiện thanh lý nguyên nguyên liệu gỗ tồn đọng lâu năm, không còn phù hợp với các dòng mặt hàng mà công ty đang kinh doanh. Dòng tiền thu được từ thanh lý sẽ cải thiện vốn lưu động và đầu tư máy móc dụng cụ mới phục vụ sản xuất các đơn hàng sắp đến.

Gỗ Trường Thành lỗ quý II sau 4 quý lãi liên tiếp - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần tăng 54,6% lên hơn 1.159 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nguồn thu từ hoạt động bán nguyên liệu, thành phẩm và hàng hóa chiếm chiếm 92% với 1.065,8 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 3 lần lên 8,4 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 21 đồng, cùng kỳ 8 đồng là do số cổ phiếu bình quân lưu hành trong năm để tính EPS tăng từ 311,2 triệu đơn vị lên 411,2 triệu đơn vị.

Năm nay, Gỗ Trường Thành đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.268 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, đơn vị thực hiện được 51,1% mục tiêu doanh thu và 10,8% mục tiêu lợi nhuận.

Gỗ Trường Thành lỗ quý II sau 4 quý lãi liên tiếp - Ảnh 2.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý II, Gỗ Trường Thành có 2.842,2 tỷ đồng tổng tài sản, đi ngang so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 35% xuống 158,2 tỷ đồng, song đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, là tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và dưới 12 tháng và hưởng lãi suất dao động từ 3% đến 6,05%/năm gấp 2,3 lần lên 48,2 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 19,5% lên 655,7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 21,2% xuống 735,3 tỷ đồng.

Về tài sản dài hạn, đơn vị tăng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết từ 70 tỷ đồng lên 216,6 tỷ đồng. Đó là khoản đầu tư vào công ty Natuzzi Singapore với 122,7 tỷ đồng và vào CTCP Tekcom với 27 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vay ngắn hạn tăng 19% lên 34,7 tỷ đồng, vay dài hạn tăng 40,4% lên 15,3 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến 30/6 là 3.044 tỷ đồng, vốn cổ phần 4.112 tỷ đồng, quỹ đầu tư phát triển 17,2 tỷ đồng.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới