Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 4.450 tỷ đồng trong tháng đầu năm


Theo tin từ Bộ Tài chính , ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 của các bộ, ngành, địa phương đến hết ngày 31/01/2020 là 4.448,622 tỷ đồng, đạt 0,95% kế hoạch nhà nước giao (cùng kỳ đạt 0,5% kế hoạch Quốc hội giao và đạt 0,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

trong đó, vốn trong nước đạt 4.438,393 tỷ đồng, vốn nước ngoài đạt 10,229 tỷ đồng.

Cụ thể, các bộ, ngành trung ương ước giải ngân đạt 46,198 tỷ đồng (vốn trong nước là 35,969 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 10,229 tỷ đồng), đạt 0,03% kế hoạch nhà nước giao (cùng kỳ năm 2019 giải ngân 0%). các địa phương ước giải ngân đạt hơn 4.402 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách địa phương), đạt 1,21% kế hoạch vốn nhà nước giao.

“Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tháng đầu năm còn thấp là do hầu hết các bộ, ngành địa phương đang tập trung triển khai công tác phân bổ kế hoạch vốn và nhập dự toán chi cho các dự án”, Bộ Tài chính nhận xét.

Tính đến ngày 20/01/2020, Bộ Tài chính đã nhận được quyết định phân bổ kế hoạch vốn năm 2020 của 34/53 bộ, ngành và 46/63 địa phương với tổng số vốn phân bổ khoảng 243.144,382 tỷ đồng, đạt 51,67% so với kế hoạch nhà nước giao. Số vốn còn lại chưa phân bổ là 227.455,618 tỷ đồng.

Trên cơ sở số vốn đã phân bổ, một số bộ, ngành đã thực hiện nhập dự toán trên hệ thống Tabmis như Bộ Giao thông Vận tải, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân thượng thừa.

Để cam đoan việc triển khai kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 đúng thời gian quy định, ngày 17/01/2020, Bộ Tài chính đã có công văn số 696/BTC-ĐT gửi các bộ, ngành Trung ương và địa phương về việc đôn đốc phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới