Đóng góp hơn 9.200 tỷ đồng, THACO chiếm gần 50% số thu ngân sách của Quảng Nam 6 tháng đầu năm


Theo báo cáo Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2022 của tỉnh Quảng Nam, dự toán thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 23.700 tỷ đồng

Thu NSNN 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 18.681 tỷ đồng, đạt 78,8% so dự toán và tăng 43,6% so cùng kỳ. 

Đóng góp quan trọng trong nguồn thu NSNN của tỉnh đến từ hoạt động của công ty CP ô tô Trường Hải với mức nộp ngân sách 9.205 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm; cùng với đó là các nhà máy thủy điện, với mức nộp ngân sách 281 tỷ đồng và nhà máy Bia Heineken Quảng Nam với mức nộp ngân sách 320 tỷ đồng.

trong đó, về thu nội địa, dự toán thu nội địa năm 2022 HĐND tỉnh giao là 19.000 tỷ đồng trong đó thu tiền xài đất 1.910 tỷ đồng, thu XSKT là 90 tỷ đồng, thu nội địa không gồm có tiền xài đất, thu XSKT là 17.000 tỷ đồng. 

Thu nội địa 6 tháng đầu là 13.600 tỷ đồng, đạt 71,6% dự toán và tăng 30,5% so cùng kỳ, trong đó thu nội địa không gồm có tiền xài đất, thu XSKT là 12.838 tỷ đồng, đạt 75,5% dự toán và tăng 36,8% so cùng kỳ. 

Về thu xuất nhập khẩu, dự toán thu xuất nhập khẩu năm 2021 của tỉnh là 4.700 tỷ đồng. 

Kết quả thu xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm là 5.051 tỷ đồng, đạt 107% dự toán, tăng 95% so cùng kỳ. Số thu từ thuế nhập khẩu linh kiện, bộ linh kiện, chất liệu, máy móc dụng cụ nhập khẩu của công ty CP ô tô Trường Hải chiếm 91% số thu xuất nhập khẩu có tăng trưởng; Không chỉ thế các mặt hàng có số thuế tăng cao như: chất liệu sản xuất vòi, hợp chất làm đồ uống, tinh bột sắn, phụ tùng máy móc dụng cụ phục vụ sản xuất may, dệt, chất liệu sản xuất vải mành, vải dựng đều có số nộp siêu. 

Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cũng cho thấy, so với dự toán HĐND tỉnh ấn định 19.000 tỷ đồng, Cục Thuế Quảng Nam chỉ cần thu thêm 4.200 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm là đã đạt dự toán.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, hiện khu vực công ty nhà nước địa phương sẽ chỉ thu đạt 40,6% dự toán (44,6 tỷ đồng, bằng 47,4 so cùng kỳ); khu vực FDI chỉ đóng góp khoảng 560,8 tỷ đồng (đạt 37,4% dự toán, bằng 80% cùng kỳ); phí môi trường cũng chỉ đạt đến 268,3 tỷ đồng (39,5% dự toán, bằng 80,5%).

Hai khoản thu từ xài đất và xổ số kiến thiết đã được giao đến 2.000 tỷ đồng, Tuy nhiên, ước 6 tháng thu từ xổ số kiến thiết chỉ khoảng 38,3 tỷ đồng (42,5% dự toán, bằng 82,3%); tiền thuê đất chỉ thu khoảng 184,3 tỷ đồng (42,9% dự toán, bằng 69,9% so cùng kỳ). Thu xài đất cũng đạt khoảng 859,5 tỷ đồng (45% dự toán, bằng 84,6% so cùng kỳ).

Đại diện Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết các khoản thu từ đất thấp, không cam kết dự toán do các khoản thu tiền một lần từ các dự án đầu tư không phát sinh và chuyển dần từ thu tiền một lần qua thu hàng năm; một số công ty nợ chưa nộp ngân sách.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam Nguyễn Văn Tiếp ước tính, số thu năm 2022 sẽ vào khoảng 24.930 tỷ đồng, đạt 131,2% dự toán, tăng 27,4% so cùng kỳ. Chiếm nhiều nhất là 3 động lực kinh tế chủ yếu, số thu sẽ vào khoảng 16.650 tỷ đồng (trong đó, Trường Hải là 15.000 tỷ đồng, nhà máy Bia Heineken là 650 tỷ đồng và thu từ thủy điện 1.000 tỷ đồng).

https://cafef.vn/dong-gop-hon-9200-ty-dong-thaco-chiem-gan-50-so-thu-ngan-sach-cua-quang-nam-6-thang-dau-nam-20220725172126559.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới