công ty bảo hiểm không được đầu tư bất động sản, được sở hữu cổ phiếu BĐS


Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi  vào sáng 16/6 với 469/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật được thông qua có 7 chương với 157 điều, quy định về tổ chức và hoạt động kinh doanh bảo hiểm; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Luật được áp dụng từ ngày 1/1/2023.

Luật Kinh doanh bảo hiểm sửa đổi: công ty bảo hiểm không được đầu tư bất động sản, được sở hữu cổ phiếu BĐS - Ảnh 1.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi vào sáng 16/6 với 469/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Các nguyên tắc cung cấp và dùng dịch vụ bảo hiểm theo quy định của luật là: Tổ chức, cá nhân tại Việt Nam có nhu cầu tham gia bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô được cấp giấy phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam, trừ trường hợp dùng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chính phủ quy định chi tiết việc cung cấp và dùng dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ môi giới bảo hiểm qua biên giới, dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới phù hợp với những điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Luật quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm như: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm khi không có giấy phép thành lập và hoạt động. Hoạt động kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh tái bảo hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo hiểm không đúng phạm vi được cấp phép. Hoạt động đại lý bảo hiểm, hoạt động dịch vụ phụ trợ bảo hiểm khi không đáp ứng điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hành vi gian lận. Đe dọa, cưỡng ép giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Về quy định chung về đầu tư, UBTVQH đã tiếp thu, để làm rõ các nội dung công ty không được phép thực hiện, dự thảo Luật đã chỉnh sửa điểm a khoản 3 Điều 99 theo hướng công ty bảo hiểm không được đầu tư kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp: mua cổ phiếu của công ty kinh doanh bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán, chứng chỉ quỹ của Quỹ đại chúng; mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để dùng làm trụ sở kinh doanh, vị trí làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ; cho thuê trụ sở kinh doanh chưa dùng hết thuộc quyền sở hữu hoặc dùng; nắm giữ bất động sản do xử lý trái phiếu có bảo đảm bằng bất động sản, do đối trừ công nợ phải thu bằng bất động sản trong thời hạn 3 năm kể từ ngày nắm giữ. Không chỉ vậy, giao Chính phủ quy định chi tiết về hạn mức đầu tư mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ để bảo đảm thận trọng, tránh rủi ro đầu cơ bất động sản.

Điều khoản chuyển tiếp của Luật này quy định: Các hợp đồng bảo hiểm đã giao kết trước ngày Luật này có hiệu lực và còn thời hạn hợp đồng thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên tham gia hợp đồng bảo hiểm có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng để phù hợp với Luật này và để áp dụng quy định của Luật này.

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục dùng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Bộ Tài chính quy định chi tiết việc chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này. Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực được tiếp tục dùng. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài dừng trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

https://cafef.vn/luat-kinh-doanh-bao-hiem-sua-doi-doanh-nghiep-bao-hiem-khong-duoc-dau-tu-bat-dong-san-duoc-so-huu-co-phieu-bds-20220617163938147.chn


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới