Bộ Chính trị ra Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển năng lượng Việt Nam


Sau 15 năm thực hiện Kết luận số 26 ngày 24/10/2003 của Bộ Chính trị khoá IX về Chiến lược và quy hoạch phát triển ngành điện lực Việt Nam và 10 năm thực hiện Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2007 của Bộ Chính trị khoá X về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, ngành năng lượng nói chung và ngành điện lực nói riêng đã có bước phát triển nhanh, tương đối đồng bộ trong tất cả các phân ngành, lĩnh vực; bám sát định hướng và đạt được nhiều mục tiêu cụ thể đề ra.

Tuy vậy, ngành năng lượng trong nước vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Phát triển năng lượng của Việt Nam trong thời gian đến cần các cách tư duy, tiếp cận mới.

Nghị quyết mới được ban hành hướng đến mục tiêu tổng quát hướng đến cam kết vững bền an ninh năng lượng quốc gia; cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có cao cấp với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và vững bền, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

Ngành năng lượng phát triển hài hoà giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ và thông minh, đạt trình độ hiện đại của khu vực ASEAN. Xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả…

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã đưa ra 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

Thứ nhất là phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hoá, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và vững bền.

Thứ hai, phát triển nhanh và vững bền ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá Tổ quốc.

Thứ ba, cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng song song với thực hiện chính sách về xài năng lượng sạch, tiết kiệm và hiệu quả.

Thứ tư, phát triển hạ tầng năng lượng vững bền, kết nối khu vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ phục vụ ngành năng lượng.

Thứ năm, cơ cấu lại, đổi thay và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hoá phát triển năng lượng.

Thứ sáu, đổi thay cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ bảy, phát triển khoa học-công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực cao cấp cho ngành năng lượng.

Thứ tám, đẩy mạnh hợp tác quốc tế; tích cực, chủ động xây dựng các đối tác chiến lược để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở nước ngoài

Thứ chín, thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển vững bền.

Thứ mười, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội trong phát triển ngành năng lượng.


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...